BM Kỹ Thuật Cơ Sở

Hệ Cao Đẳng

Hệ Trung Cấp

Hệ Cao Đẳng Nghề

Cơ lý thuyết

Cơ ứng dụng

Vẽ kỹ thuật 1

Sức bền vật liệu

Vẽ kỹ thuật 2

Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại

BTL – Vẽ kỹ thuật

Nguyên lý – CTM

BTL – Chi tiết máy

Cơ ứng dụng

Cơ lý thuyết

Cơ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật 1

Sức bền vật liệu

Vẽ kỹ thuật 2

Vật liệu cơ khí

BTL – Vẽ kỹ thuật

Chi tiết máy

BTL – Chi tiết máy

Vẽ kỹ thuật ( Điện )

Cơ kỹ thuật

Chi tiết máy

Vẽ kỹ thuật 1

Vẽ kỹ thuật ( Điện )

Vẽ kỹ thuật 2

Cơ ứng dụng

Vật liệu cơ khí