Điểm-Cơ ứng dụng-CĐ

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT15D, ĐĐT15E, ĐĐT15F, ĐĐT15G  (04-07-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT15D, ĐĐT15F, ĐĐT15G  (03-08-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CĐT16A (18-02-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT16B (18-02-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ TĐ16B (18-02-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 16A, CĐT 16B  (08-03-2017) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ TĐ16B  (08-03-2017) – Lần 2

ĐĐT16A, ĐĐT16E, ĐĐT16F, ĐĐT16G  (36-06-2017) – Lần 1

Điểm thi Lớp HKP (12-6-2018)– Cô Nguyễn Thị Linh Phượng

Điểm thi Lớp CĐ CĐT17A (09-07-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT17B (09-07-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT17A,B (20-07-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ HK HÈ (15-08-2018) – Thầy Vinh

Điểm thi Lớp CĐ NL18A (25-01-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ NL18B (25-01-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ NL18A&B (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CĐT18A (24-06-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT18B (24-06-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT18A,B (22-07-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp HKP HÈ 2018-2019 (07-08-2019) – Thầy Vũ Xuân Vinh

Điểm thi Lớp HKP HÈ 2018-2019 (23-08-2019) – Cô Thủy

Điểm thi Lớp CĐ TĐ19B (08-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ TĐ19A (09-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ TĐ19A (09-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT19E (10-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT19G (10-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ NL19A (16-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ NL19B (13-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ NL19C (05-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ TĐ19B (03-06-2020) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT18A, ĐĐT18B, ĐĐT18D,ĐĐT18F  (09-06-2020) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ NL19A (11-06-2020) – Lần 2