Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa   : Nguyễn Ngọc Thạnh

Trưởng bộ môn Ô Tô : Nguyễn Thời Trung

Trưởng bộ môn KTCS: Huỳnh Phước Thiện