Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa   : Nguyễn Ngọc Thạnh

Phó khoa             : Nguyễn Văn Khưa