BM Ô Tô

HỆ CAO ĐẲNG HỆ TRUNG CẤP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
KT an toàn và môi trường CN

Cấu tạo ĐCĐT

Lý thuyết ô tô

NL tính toán ĐCĐT

Cấu tạo ô tô

BTL tính toán ĐCĐT

BTL tính toán ô tô

Hệ thống điện – điện tử ô tô

Công nghệ BD và SC ô tô

Ô tô sử dụng năng lượng mới

Ô tô và môi trường

Cấu tạo động cơ đốt trong

Ô tô và môi trường

NLTT Động cơ đốt trong 1

Cấu tạo ô tô

Hệ thống điện – điện tử ô tô

Lý thuyết ô tô

NLTT Động cơ đốt trong 2

BTL NLTT động cơ

Công nghệ BD và SC ô tô

An toàn và môi trường công nghệ

An toàn lao động

Cấu tạo Ô tô

Hệ thống điện –  điện tử Ô tô

Lý thuyết Ô tô

NLTT Động cơ đốt trong

BTL tính toán ĐCĐT

Công nghệ BD và SC ô tô

Cấu tạo động cơ đốt trong