Đề-Cấu tạo ô tô-CĐ

Khóa 21 HK5 22-23 Lần 1

——————————————————————————–

Khóa 17 HKHè 18-19