Bộ môn trực thuộc khoa

Bộ môn Ô tô

Trưởng bộ môn               : NGUYỄN THỜI TRUNG

Phó trưởng bộ môn         : TRẦN THANH BÌNH

    Phó trưởng bộ môn         : VÕ BÁ KHÁNH TRÌNH

Bộ môn KT cơ sở

Trưởng bộ môn               : HUỲNH PHƯỚC THIỆN

Phó trưởng bộ môn         : PHẠM THỊ HẠNH