Đề-Cấu tạo động cơ đốt trong-CĐN

Khóa 18 – HK2 – Lần 2

Khóa 18 – HK2 – Lần 1