Đề-Lý thuyết Ô tô-CĐN

Khóa 17, HKII 2019, Lần 2

************************************************

Đề – Khóa 17 – HKII 2019 Lần 1

Đáp án – Khóa 17 – HKII 2019 Lần 1