Đề-Ô tô sử dụng năng lượng mới-CĐ

Đề thi (Lần 2) – Khóa 20 HK1 22-23

Đề thi (Lần 1) – Khóa 20 HK1 22-23

————————————————————————————————-

Đề thi (Lần 2) – Khóa 18 HK1 20-21

Đáp án (Lần 2) – Khóa 18 HK1 20-21

Đề thi – Khóa 18 HK1 20-21

Đáp án – Khóa 18 HK1 20-21