Xây dựng kỹ năng sống, Hướng nghiệp & Phát triển tư duy “VALUE UP – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ MỚI”