Đề-Công nghệ BD và SC ô tô-CĐ

Đề và Đáp án HK5 22-23 Lần 1

**************************************

Đề và Đáp án HKP – Khóa 17

**************************************

Đề HKI 19-20 Lần 1

Đáp án HKI 19-20 Lần 1