Đề-Cấu tạo ĐCĐT-CĐ

Đề thi và đáp án , khóa 17, lần 1