Đề-Cấu tạo ĐCĐT-CĐ

Đề thi và đáp án , khóa 21, HK3 22-23, Lần 1

——————————————————————————————————

Đề thi và đáp án , khóa 17, lần 1