Điểm-Cơ lý thuyết-CĐ

Điểm thi Lớp HK HÈ2017  (06-09-2017) 

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 17A  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 17B  (Cap nhat 02-03-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 17C  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 17D  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK17A  (13-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK17B  (13-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK17C  (13-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK17D  (13-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK17,A,B,C,D  (13-03-2018) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ17,A,B,C,D  (14-03-2018) – Lần 2

Điểm thi Lớp HKP HÈ (15-08-2018) – Thầy Chính

Điểm thi Lớp CĐ CK18A  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK18D  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ18A  (20-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ18B  (20-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ18C  (20-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ18D  (20-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK18E  (20-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK18E  (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ18A&B&C&D  (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CK18A,D  (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp HKP HÈ 2018-2019 (06-08-2019)  – Thầy Trần Trọng Chính

Điểm thi Lớp CĐ CK19C  (5-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK19D  (5-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK19F  (5-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 19C (8-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 19E  (8-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 19F  (8-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK19A  (8-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK19E  (8-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 19B (12-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 19A,E (11-06-2020) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CK 19A,E (11-06-2020) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ Ô TÔ 19F (15-02-2020) – Lần 2

 ___________ NĂM HỌC 2020-2021_____________________

Điểm thi Lớp A  HKP HK1 2020-2021 (07-01-2021) – Thầy Vinh

Điểm thi Lớp B  HKP HK1 2020-2021 (07-01-2021) – Thầy Vinh

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ20A  (17-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ20C  (17-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 20A (17-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 20C (17-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 20B (25-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ20B  (25-02-2021) – Lần 1