Điểm-BTL – Chi tiết máy-CĐ

 

Điểm thi Lớp CĐ NL16B (29-01-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16A (1/2 Lớp đầu) (23-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16B (1/2 Lớp đầu) (23-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16C (1/2 Lớp đầu) (23-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16E (1/2 Lớp đầu) (25-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 16S  (23-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 16B  (23-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16A (1/2 Lớp đầu)(23-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16C (23-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16C (1/2 Lớp sau) (25-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16E (25-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 16A  (23-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16D (26-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16B (26-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16D (1/2 Lớp sau)(26-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16A (1/2 Lớp sau) (26-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16E (1/2 Lớp sau) (28-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16A (1/2 Lớp sau)(28-06-2018)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16D (1/2 Lớp đầu) (28-06-2018)

Điểm thi HK HÈ  (6-08-2018)-T hầy Linh

Điểm thi HK HÈ  (6-08-2018)-Cô Hải

Điểm thi HK HÈ  (10-08-2018)-T hầy Quốc

Điểm thi HKP  (10-12-2018)-T hầy Quốc

Điểm thi HKP  (18-12-2018)-T hầy Linh

Điểm thi HKP  (27-05-2019)-T hầy Quốc

Điểm thi HKP  (28-05-2019)-T hầy Linh

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17A  (23-06-2019)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17D  (23-06-2019)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17E  (23-06-2019)

Điểm thi Lớp CĐ CK17C  (23-06-2019)

Điểm BTL CTM Lớp CĐ CK17D – THẦY HIỆP

Điểm BTL CTM Lớp HKP HÈ – THẦY QUỐC (23-08-2019) 

Điểm BTL CTM Lớp HKP 1 – THẦY LINH (20-12-2019) 

Điểm BTL CTM CĐT18A (29-12-2019) 

Điểm BTL CTM CĐT18S (18/01/2020) 

Điểm BTL CTM CĐ ÔTÔ 18C (1/2 LỚP ĐẦU) (17/08/2020) 

Điểm BTL CTM CĐ ÔTÔ 18D (17/08/2020) 

Điểm thi Lớp CĐ CK18C  (17/08/2020) 

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 18E  (17/08/2020) 

Điểm BTL CTM CĐ ÔTÔ 18A (17/08/2020) 

____________________NĂM HỌC 2020-2021__________________________________

HỌC KỲ I

Điểm BTL CTM LỚP A HỆ CĐ-TC HKP HK1-2020-2021 _Thầy Quốc _(09/01/2021)

Điểm BTL CTM LỚP B HỆ CĐ-TC HKP HK1-2020-2021 _Thầy Quốc_(09/01/2021)

Điểm BTL CTM CĐT19B (21-01-2021) Hạn chót thắc mắc trước 23/01/2021