Điểm-Cơ ứng dụng-TC

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Ứng Dụng Lớp TC NL 17A ( Ngày thi 23-01-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Ứng Dụng Lớp TC NL 17B ( Ngày thi 23-01-2018)

Điểm thi lần 2 Môn Cơ Ứng Dụng Lớp TC NL 17A, B ( Ngày thi 08-03-2018)

Điểm thi Lớp TC ĐCN 17A (05-07-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp TC ĐCN 17B (05-07-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp TC ĐCN 18 (27-06-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp TC CĐN HKP HK1-2020-2021 (01-07-2021) – Lần 1– Thầy Định