Điểm-Nguyên lý – CTM-CĐ

Điểm thi Lớp CĐ NL 16B  (24-06-2017)

Điểm thi Lớp CĐ NL 16B Lần 2  (03-07-2017) 

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16B   (14-01-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ  CĐT 16S   (14-01-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ  CĐT 16B   (14-01-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16A  (14-01-2018)

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 16C  (14-01-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16A  (14-01-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16B  (14-01-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16C  (14-01-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16D  (14-01-2018)

Điểm thi Lớp CĐ CK 16E  (14-01-2018)

Điểm thi Lớp CĐ  CĐT 16A,CĐT 16B   LẦN 2 (27-01-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ  OTO 16B,C,D,E    LẦN 2 (27-01-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ  CK 16A,B,C,D,E    LẦN 2 (27-01-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ  OTO 16A  LẦN 2 (27-01-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ  NL17B  LẦN 1 (05-07-2018)

Điểm thi Lớp CĐ  NL17A  LẦN 1 (06-07-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ  NL17A,B  LẦN 2 (18-07-2018) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐT17B  LẦN 1 (14-01-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK17B  LẦN 1 (15-01-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐT17S  LẦN 1 (15-01-2019)

Điểm thi Lớp CĐ CĐT17A  LẦN 1 (16-01-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ17A  LẦN 1 (16-01-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ TĐ17A  LẦN 1 (16-01-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ TĐ17B  LẦN 1  (16-01-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK17E  LẦN 1 (18-01-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK17B  LẦN 2 (25-02-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐT17A, CĐT17S  LẦN 2 (25-02-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ17A  LẦN 2 (25-02-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ NL18A  LẦN 1 (17-06-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ HKP VÉT (27-06-2019) 

Điểm thi Lớp CĐ NL18A  LẦN 2 (4-07-2019) 

Điểm thi Lớp HKP HÈ 2018-2019 (9-08-2019)– Thầy Quốc 

Điểm thi Lớp CĐ CĐT18S  LẦN 1 (08-01-2020)

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK18C  LẦN 1 (08-01-2020) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK18D LẦN 1 (08-01-2020) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐT18A LẦN 1 (09-01-2020) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐT18B LẦN 1 (11-01-2020) 

Điểm thi Lớp CĐ TĐ18A LẦN 1 (11-01-2020) 

Điểm thi Lớp CĐ TĐ18B LẦN 1 (11-01-2020) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐT18A LẦN 2 (17-02-2020) 

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK18C &CĐCK18D  LẦN 2 (17-02-2020) 

Điểm thi Lớp CĐ NL19C  LẦN 1 (02/08/2020) 

Điểm thi Lớp CĐ NL19B  LẦN 1 (02/08/2020) 

Điểm thi Lớp CĐ NL19C  LẦN 2 (24/08/2020)  Hạn chót thắc mắc trước 28/08/2020

Điểm thi Lớp CĐ NL19B  LẦN 2 (24/08/2020)  Hạn chót thắc mắc trước 28/08/2020

_____________________NĂM HỌC 2020-2021____________________________________

Điểm thi Lớp CĐ-TC HKP  (16/01/2021) Hạn chót thắc mắc trước 20/01/2021

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK19D  LẦN 1 (21-01-2021) Hạn chót thắc mắc trước 24/01/2021

Điểm thi Lớp CĐ CĐ ÔTÔ19A  LẦN 1 (21-01-2021) Hạn chót thắc mắc trước 24/01/2021

Điểm thi Lớp CĐ CĐ ÔTÔ19C  LẦN 1 (21-01-2021) Hạn chót thắc mắc trước 24/01/2021

Điểm thi Lớp CĐ CĐ TĐ19B  LẦN 1 (21-01-2021) Hạn chót thắc mắc trước 24/01/2021

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK19E  LẦN 1 (21-01-2021) Hạn chót thắc mắc trước 23/01/2021

Điểm thi Lớp CĐ CĐ CĐT19B  LẦN 1 (21-01-2021) Hạn chót thắc mắc trước 23/01/2021

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK19E  LẦN 2 (02-03-2021)

Điểm thi Lớp CĐ CĐ CĐT19B  LẦN 2 (02-03-2021)

Điểm thi Lớp CĐ CĐCK19D  LẦN 2 (02-03-2021)

Điểm thi Lớp CĐ TĐ19B  LẦN 2 (02-03-2021)

Điểm thi Lớp CĐ CĐ ÔTÔ19A-C  LẦN 1 (21-01-2021)