Điểm-Vật liệu cơ khí & Công nghệ kim loại-CĐ

Điểm thi Lớp CĐ CK 17A  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 17B  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 17A  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 17B  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17B  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17C  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17F  (11-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 17C  (13-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 17D  (13-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17A  (13-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17E  (13-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 17D  (26-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 17E  (26-02-2018) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 18A  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 18B  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 18C  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 18D  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 18E  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 18A  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 18C  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 18D  (15-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 18A  (24-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 18B  (24-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 18B  (24-02-2019) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 18A  (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 18B  (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 18B  (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CK 18B,C,D,E (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 18A  (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 18A,C  (08-03-2019) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 19F (16-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 19E (16-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 19E  (16-01-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 19D  (05-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 19D  (05-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 19C  (05-02-2020) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 19  (09-06-2020) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 19  (05-02-2020) – Lần 2

________________NĂM HỌC 2020-2021___________

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 20A  (29-01-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 20D   (29-01-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 20C  (25-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 20D  (25-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 20E  (25-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 20C   (25-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 20E   (25-02-2021) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 20A  (19-03-2021) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 20D  (19-03-2021) – Lần 2