Điểm-Vẽ kỹ thuật 1-CĐ

Điểm thi lớp CĐ Ô TÔ 16E (lần 1)

Điểm thi Lớp CÐ CK 16A (lần 1) 

Điểm thi Lớp CĐ ĐTTT 15A  (06-03-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp  CĐ ĐĐT 15F  (06-03-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT 15G  (06-03-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 15A  (06-03-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 15C  (06-03-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT 15A  (06-03-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ĐKTĐ 15B  (06-03-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 15D  (19-03-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ 15B  (19-03-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ĐTTT 15A  (19-03-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT 15F,ĐĐT 15G   (19-03-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ĐKTĐ 15B   (19-03-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 15A   (19-03-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CK 15C   (19-03-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ĐĐT 15A   (19-03-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ NL 16A   (15-02-2017) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ NL 16B   (15-02-2017) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ NL 16A, CĐ NL 16B   (03-02-2017) – Lần 2

Điểm thi HKP (23-06-2017) – Lớp Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

 

 Bảng điểm HKP_Đợt 2_Môn VKT1 (29-5-2018) -Lớp cô Phạm Thị Hạnh

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐĐT17A – LỚP CÔ NGA   (THI NGÀY 23-06-2018) – LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ TĐ17B – LỚP CÔ NGA   (THI NGÀY 23-06-2018) – LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐĐT17C – LỚP CÔ LAN HƯƠNG   (THI NGÀY 23-06-2018) – LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐTTT17A – LỚP THẦY NGHĨA   (THI NGÀY 23-06-2018) – LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐĐT17D – LỚP THẦY NGHĨA   (THI NGÀY 23-06-2018) – LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐĐT17E – LỚP THẦY NGHĨA   (THI NGÀY 23-06-2018) – LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐĐT17F – LỚP THẦY NGHĨA   (THI NGÀY 23-06-2018) – LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐĐT17B – LỚP THẦY HIỆP   (THI NGÀY 23-06-2018) – LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ TĐ17A-LỚP THẦY THÌN-LẦN 1(Hạn chót thắc mắc là thứ 2 ngày 2/7/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐTTT17B-LỚP THẦY THÌN-LẦN 1(Hạn chót thắc mắc là thứ 2 ngày 2/7/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐĐT17D,E,F-LỚP THẦY NGHĨA-LẦN 2(HẠN THẮC MẮC 15G00 THỨ 4 NGÀY 11/7/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐTTT17A-LỚP THẦY NGHĨA-LẦN 2 (HẠN THẮC MẮC 15G00 THỨ 4 NGÀY 11/7/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐĐT17A-LỚP THẦY THÌN-LẦN 2 (HẠN THẮC MẮC THỨ 5 NGÀY 12/7/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ TĐ17A-LỚP THẦY THÌN-LẦN 2 (HẠN THẮC MẮC THỨ 5 NGÀY 12/7/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ TĐ17B-LỚP THẦY THÌN-LẦN 2 (HẠN THẮC MẮC THỨ 5 NGÀY 12/7/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ĐTT17B-LỚP THẦY THÌN-LẦN 2 (HẠN THẮC MẮC THỨ 5 NGÀY 12/7/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP A HKP HÈ 2018-THẦY NGHĨA-(HẠN THẮC MẮC 16G00 THỨ 5 NGÀY 16/8/2018)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP B HKP HÈ 2018-THẦY PHÙNG

———————————————–NĂM HỌC 2018-2019———————————————–

 

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ÔTÔA – LỚP CÔ NGA   ( 23-01-2019– LẦN 1)

ĐIỂM THI CĐCK 18E_VKT1-CÔ PHẠM THỊ HẠNH    ( 24-01-2019– LẦN 1)

ĐIỂM THI VKT1-LỚP CĐ ÔTÔ18B – LỚP CÔ NGA (ĐÃ CẬP NHẬT)   ( 24-01-2019– LẦN 1)

ĐIỂM THI CĐCK 18D_VKT1-THẦY NGHĨA – (HẾT HẠN SÁNG 9G00 28-1-2019 LẦN 1)

ĐIỂM THI CĐCĐT 18A_VKT1-THẦY NGHĨA – (HẾT HẠN SÁNG 9G00 28-1-2019 LẦN 1)

ĐIỂM THI CĐNL 18A_VKT1-THẦY NGHĨA – (HẾT HẠN SÁNG 9G00 28-1-2019 LẦN 1)

ĐIỂM THI CĐCK 18D_VKT1-THẦY NGHĨA – (HẾT HẠN CHIỀU 16G00 6-3-2019 LẦN 2)

ĐIỂM THI CĐCĐT 18A_VKT1-THẦY NGHĨA – (HẾT HẠN CHIỀU 16G00 6-3-2019 LẦN 2)

ĐIỂM THI CĐNL 18A_VKT1-THẦY NGHĨA – (HẾT HẠN CHIỀU 16G00 6-3-2019 LẦN 2 )

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 2- CĐÔTÔ-18A-B-CÔ NGA – (HẾT HẠN THẮC MẮC 15h30 thứ 6 ngày 8/3)

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 1- CĐ Đ, ĐT18C -CÔ NGA – (HẾT HẠN THẮC MẮC 15h00 21/6/2019)

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 1- CĐ Đ, ĐT18D -CÔ NGA – (HẾT HẠN THẮC MẮC 15h00 21/6/2019)

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 1- CĐ TĐ18B -CÔ PHẠM THỊ HẠNH 

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 1- CĐ ĐĐT18A -CÔ PHẠM THỊ HẠNH 

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 1- CĐ TĐ18A-THẦY ĐẠI 

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 1- CĐ ĐTTT18A, CĐ ĐĐT18E,F -THẦY HIỆP 

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 2 -CĐ ĐTTT18A, CĐ ĐĐT18E,F – THẦY HIỆP

ĐIỂM THI VKT1 LẦN 2 -CĐ TĐ 18,VÀ HỌC GHÉP – THẦY ĐẠI 

ĐIỂM THI VKT1 HKP HÈ 2018-2019 – THẦY SINH 

 

———————————————–NĂM HỌC 2019-2020———————————————–

ĐIỂM THI VKT1 CĐ Ô TÔ 19F – GV DẠY:THẦY PHÙNG-LẦN 1 

ĐIỂM THI VKT1 CĐ CK 19C – GV DẠY:THẦY PHÙNG-LẦN 1

ĐIỂM THI VKT1 CĐ Ô TÔ 19E – GV DẠY:CÔ NGA-LẦN 1 

ĐIỂM THI VKT1 CĐ Ô TÔ 19B – GV DẠY:CÔ NGA-LẦN 1 

 ĐIỂM THI VKT1 CĐ CK19E, CĐ Ô TÔ 19D,CĐ NL 19C – GV DẠY:THẦY NGHĨA-LẦN 1 

 ĐIỂM THI VKT1 CĐ CK19A, CĐ NL 19B – GV DẠY:THẦY THÌN-LẦN 1 

…………………………oOo……………….

ĐIỂM THI VKT1 CĐ CK19E, CĐ Ô TÔ 19D,CĐ NL 19C – GV DẠY:THẦY NGHĨA-LẦN 2

———————————————–NĂM HỌC 2020-2021———————————————–

 ĐIỂM THI TK LẦN 1 VKT1 LỚP CĐ Ô TÔ 20C HK1 NĂM 2020-2021 – THẦY NGHĨA

 ĐIỂM THI TK LẦN 1 VKT1 LỚP CĐ NL 20C HK1 NĂM 2020-2021 – THẦY NGHĨA

ĐIỂM THI TK LẦN 2 VKT1 LỚP CĐ ÔTÔ20C,CĐ NL 20C HK1 NĂM 2020-2021 – THẦY NGHĨA