Điểm-Chi tiết máy-CĐN

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL16B (Ngày thi 26-06-2017)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN SCCK16A (Ngày thi 26-06-2017)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN SCCK16B (Ngày thi 26-06-2017)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL16A,B (Ngày thi 15-07-2017)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN SCCK16A,B (Ngày thi 15-07-2017)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN KTML16A,B (Ngày thi 15-07-2017)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 16A,C,D (Ngày thi 20-07-2017)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 17A (02-07-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 17B (02-07-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 17C (02-07-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 17D (02-07-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN KTML17B (10-07-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL17A (11-07-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL17B (11-07-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN KTML17A (11-07-2018)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL17A,B  (20-07-2018)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN KTML17A,B (20-07-2018)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CĐN Ô TÔ 17A,B,C,D (20-07-2018)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN SCCK17A,B (20-07-2018)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL18B (24-06-2019)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 18C (24-06-2019)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL18A (26-06-2019)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 18B (26-06-2019)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 18D (26-06-2019)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 18E (26-06-2019)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 18B,D, E (13-07-2019)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL18A (13-07-2019)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN CGKL18B (15-07-2019)

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 18C (15-07-2019)

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN KTML19A (20-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 21/7/2020

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN KTML19C (20-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 21/7/2020

 

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN SCCK19 (20-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 21/7/2020

 

Điểm thi lần 1 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 19C (20-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 21/7/2020

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 19C (27-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 30/7/2020

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN SCCK19 (27-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 30/7/2020

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN KTML19C (27-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 30/7/2020

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN KTML19A (30-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 31/7/2020

Điểm thi lần 2 Môn Chi Tiết Máy Lớp CĐN Ô TÔ 19D (30-07-2020) Hạn chót thắc mắc trước 10h ngày 31/7/2020