Điểm-Sức bền vật liệu-CĐ

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ15B (15-07-2016) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  CK15D (15-07-2016) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  CK15E (15-07-2016) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  CK15ABC (18-07-2016) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  CK15ABC – Lần 2 (01-08-2016) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  ÔTÔ15B,CK15DE – Lần 2 (02-08-2016) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  ÔTÔ15D – Lần 1&2 (05-08-2016) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ16B (26-06-2017) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ16E (26-06-2017) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  CK16D (30-06-2017) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  CK16A (3-07-2017) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  CK16B (3-07-2017) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ  CK16C (3-07-2017) 

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ16B,E (11-07-2017)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CK16A,B,C (18-07-2017)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CK16D (20-07-2017)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ17F (29-06-2018)  Lần 1

 Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CK17C (03-07-2018)  Lần 1

 Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CK17D (03-07-2018)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CK17E (03-07-2018)  Lần 1

 Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CK17A (07-07-2018)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ17B (07-07-2018)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ17D (07-07-2018)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ17E (07-07-2018)  Lần 1

 Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CK17B (09-07-2018)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ17A (15-07-2018)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ17C (15-07-2018)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ17F (16-07-2018)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ17B,D,E (18-07-2018)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK17A (18-07-2018)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK17B (18-07-2018)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp HKP HK1 (18-12-2018)

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK18A (24-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ18D (24-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ ÔTÔ18B (25-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ ÔTÔ18C (25-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK18E (25-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK18B (25-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK18C (28-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK18D (28-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ ÔTÔ18A (28-06-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ ÔTÔ18D (22-07-2019)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK18A (22-07-2019)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK18B (22-07-2019)  Lần 2

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK19A (16-07-2020)  Lần 1 (Hạn chót khiếu nại 17/07/2020)

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK19D (16-07-2020)  Lần 1 (Hạn chót khiếu nại 17/07/2020)

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ ÔTÔ19A (16-07-2019)  Lần 1 (Hạn chót khiếu nại 17/07/2020)

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK19C (17-07-2020)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK19F (17-07-2020)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ ÔTÔ19D (17-07-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK19B (20-07-2020)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ CK19E (20-07-2020)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ ÔTÔ19C (20-07-2019)  Lần 1

Điểm thi Sức Bền Vật Liệu Lớp CĐ CĐ ÔTÔ19E (20-07-2019)  Lần 1