KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Cuộc thi “MINI CAR RACING – lần 8 – năm 2024