Điểm-Vẽ kỹ thuật 2-CĐ

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 15A   (23-07-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CK 15C   (23-07-2016) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ CĐT 15A   (01-08-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ CK 15C   (01-08-2016) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ  16D   (21-06-2017) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ NL  16B   (27-06-2017) – Lần 1

Điểm thi Lớp CĐ ÔTÔ  16D   (3-07-2017) – Lần 2

Điểm thi Lớp CĐ NL  16B   (27-06-2017) – Lần 2

Điểm thi Vkt2 Lớp CĐCK17E  (7g00 25-06-2018) – Lần 1– CÔ PHẠM THỊ HẠNH

Điểm thi vkt2 Lớp CĐCK17A  Lần 1- CÔ NGA

Điểm thi vkt2 Lớp CĐÔTÔ17E  Lần 1- CÔ NGA

Điểm thi vkt2 Lớp CĐCK17B  Lần 1-THẦY PHÙNG

Điểm thi vkt2 Lớp CĐÔTÔ 17F Lần 1-THẦY PHÙNG

 Điểm thi vkt2 Lớp CĐCK17D Lần 1-CÔ HỒNG HẠN

Điểm thi vkt2 Lớp CĐNL17A Lần 1-CÔ HỒNG HẠNH

Điểm thi vkt2 Lớp CĐNL17B Lần 1-THẦY NGUYỄN HỮU NGHĨA

Điểm thi vkt2 Lớp CĐCK17C Lần 1-THẦY THÌN(Hạn chót thắc mắc là thứ 2 ngày 2/7/2018)

Điểm thi vkt2 Lớp CĐÔTÔ 17B Lần 1-THẦY THÌN(Hạn chót thắc mắc là thứ 2 ngày 2/7/2018)

Điểm thi vkt2 lớp CĐÔTÔ17E-lớp cô Nga-Lần 2

Điểm thi vkt2 lớp CĐCK17A-lớp cô Nga-Lần 2

Điểm thi vkt2 lớp CĐNL17B-lớp thầy Nghĩa-Lần 2

Điểm thi vkt2 HKP (HÈ 2018) lớp A và B-lớp cô Phạm Thị Hạnh

Điểm thi vkt2 lớp CĐ ÔTÔ18A-lớp cô Nga-Lần 1

Điểm thi vkt2 lớp CĐ ÔTÔ18B-lớp cô Nga-Lần 1

Điểm thi vkt2 lớp CĐCK18D, CĐCĐT18A, CĐNL18A-lớp thầy Nghĩa-Lần 1

Điểm thi vkt2 lớp CĐCK18D, CĐCĐT18A, CĐNL18A-lớp thầy Nghĩa-Lần 2

Điểm thi vkt2 lớp CĐ ÔTÔ18C – lớp Thầy Thìn -Lần 2 Hạn chót phúc khảo 4/7/2019

Điểm thi vkt2 lớp CĐCĐT18B – lớp Thầy Thìn -Lần 2 Hạn chót phúc khảo 4/7/2019

Điểm thi vkt2 lớp CĐCK18B,CĐCK18E -Thầy Thìn -Lần 2 Hạn chót phúc khảo 4/7/2019

Điểm thi vkt2 lớp CĐ Đ,ĐT18C,D – lớp Cô Nga -Lần 2 Hạn chót phúc khảo 4/7/2019

Điểm thi vkt2 lớp CĐ ÔTÔ A,B – lớp Cô Nga -Lần 2 Hạn chót phúc khảo 4/7/2019

—————————————NĂM HỌC 2019-2020—————————

Điểm thi & TK VKT2 LẦN 1 CĐ CK19E – Lớp thầy Nghĩa

Điểm thi & TK VKT2 LẦN 1 CĐ ÔTÔ 19D – Lớp thầy Nghĩa

Điểm thi & TK VKT2 LẦN 1 CĐ ÔTÔ19C – Lớp cô Hồng Hạnh

Điểm thi & TK VKT2 LẦN 1 CĐ CĐT19B – Lớp cô Hồng Hạnh

Điểm thi & TK VKT2 LẦN 2 CĐ CK19E – Lớp thầy Nghĩa

Điểm thi & TK VKT2 LẦN 2 CĐ ÔTÔ 19D – Lớp thầy Nghĩa

Điểm thi & TK VKT2 LẦN 1 CĐ NL19C – Lớp thầy Nghĩa

Điểm thi & TK VKT2 LẦN 2 CĐ NL19C – Lớp thầy Nghĩa