Điểm-Cơ kỹ thuật-CĐN

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN SCCK15A, SCCK15B, CGKL15A, CGKL15B ( 08-03-2016)

Điểm thi lần 2 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN SCCK15A, SCCK15B ( 26-03-2016)

Điểm thi lần 2 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN CGKL15A, CGKL15B ( 26-03-2016)

Điểm thi HK HÈ Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN  ( 15-09-2016) – Cô Phượng

Điểm thi HK HÈ Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN ( 15-09-2016) – Thầy Đô

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN KTML16B ( 01-03-2017)

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN ĐCN16B ( 02-03-2017)

Điểm thi lần 2 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN ĐCN16B ( 14-03-2017)

Điểm thi HK HÈ Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN  ( 15-08-2018) – Cô Thủy

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN KTML18A ( 24-01-2019) 

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN KTML18B ( 24-01-2019) 

Điểm thi lần 2 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN KTML18A&B ( 8-03-2019) 

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN HÀN ( 28-06-2019)  

Điểm thi lần 2 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN HÀN ( 26-07-2019)  

Điểm thi HK HÈ Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN  ( 07-08-2019) – Thầy Định

Điểm thi HK HÈ Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN  ( 09-08-2019) – Thầy Đô

Điểm thi lần 1 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN CGKL19A  ( 12-02-2020) 

Điểm thi lần 2 Môn Cơ Kỹ Thuật Lớp CĐN KTML19B  ( 09-06-2020)

___________________NĂM HỌC 2020 – 2021_________________