Monthly Archives: January 2019

Lịch thi lần 2 – Tuần 21

 LỊCH THI LẦN 2 HK 1: 2018 – 2019 LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐ Ô TÔ 17 CẤU TẠO ĐCDT H H ĐĂNG L T HIẾU 21 13h00 T7 (26/01/2019) F5.1 CĐN Ô TÔ 17A,B CẤU TẠO Ô TÔ H H ĐĂNG L Q THỐNG 21

Lịch thi lần 2 – Tuần 20

 LỊCH THI LẦN 2 HK 1: 2018 – 2019 LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐ Ô TÔ 16 Ô TÔ & MT H X THÀNH N Đ TRỌNG 20 7h00 CN (20/01/2019) F2.9 CĐ Ô TÔ 16A Ô TÔ SD NLM C V KHOA

Tuyển Sinh CAO ĐẲNG Chính Quy 2019

MINICAR RACING 2019

Lịch thi lần 2 HK 1 2018-2019

  LỚP MÔN HỌC THI LẦN 2 GV COI THI GV COI THI TUẦN THỜI GIAN PHÒNG CĐ Ô TÔ 16 HT Đ-ĐT Ô TÔ N C THÀNH H V THU 19 15h00 T7 (12/01/2019) F2.1 CĐ Ô TÔ 16 CN BD&SC Ô TÔ H V THU N C THÀNH 19 13h00 T7 (12/01/2019) B1.2