KTCS CĐ OTO 19E

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐ Ô TÔ 19E
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
6h30 – 7h15
7h20 – 8h05
8h10 – 8h55
9h05 – 9h50
9h55 – 10h40
10h45 – 11h30
12h30 – 13h15 SBVL DẠY TỪ 13h30 đến 14h10
N. T. THANH THỦY
13h20 – 14h05 VKT 2 – TTTNGA VKT 2 – TTTNGA
14h10 – 14h55
15h05 – 15h50
15h55 – 16h40 SBVL DẠY TỪ 16h00 đến 16h40
16h45 – 17h30 N. T. THANH THỦY