KTCS CĐ CK 19E

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐ CK 19E
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
6h30 – 7h15
7h20 – 8h05
8h10 – 8h55
9h05 – 9h50
9h55 – 10h40
10h45 – 11h30
12h30 – 13h15 SBVL DẠY TỪ 13h20 đến 14h00
13h20 – 14h05 N.T. THANH THỦY VKT2-(N H Nghĩa)
14h10 – 14h55 VKT2-(N H Nghĩa) VKT2-(N H Nghĩa)
15h05 – 15h50 SBVL DẠY TỪ 15h30 đến 16h10
N. T. THANH THỦY
15h55 – 16h40
16h45 – 17h30