KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI MINICAR RACING – LẦN 7 – NĂM 2023