KTCS CĐ ĐKTĐ 19A

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐ ĐKTĐ 19A
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
6h30 – 7h15 VKT1-8h-8h40(DV DAI)
7h20 – 8h05
8h10 – 8h55
9h05 – 9h50 VKT1-9h10-9h50(DV DAI)
9h55 – 10h40
10h45 – 11h30
12h30 – 13h15
13h20 – 14h05
14h10 – 14h55
15h05 – 15h50
15h55 – 16h40
16h45 – 17h30