KTCS CĐ CK 18B

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐ CK 18B
Tuần (ngày) Thời gian  T2 T3 T4 T5 T6 T7
  6h30 – 7h15            
7h20 – 8h05            
8h10 – 8h55            
9h05 – 9h50 BTL CTM (N.T.T. HẢI)          
9h55 – 10h40            
10h45 – 11h30            
 
12h30 – 13h15            
13h20 – 14h05            
14h10 – 14h55            
15h05 – 15h50            
15h55 – 16h40         BTL CTM (N T Định)  
16h45 – 17h30