KTCS CĐ CĐT 19B

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐ CĐT 19B
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
6h30 – 7h15
7h20 – 8h05
8h10 – 8h55
9h05 – 9h50
9h55 – 10h40
10h45 – 11h30
12h30 – 13h15
13h20 – 14h05 VKT2 (D.T.HỒNG HẠNH)
14h10 – 14h55 CHƯD B ( Nguyễn T A Thơ) CHƯD B ( Nguyễn T A Thơ)
15h05 – 15h50 VKT2 (D.T.HỒNG HẠNH)
15h55 – 16h40
16h45 – 17h30