e-Learning CDOTO 18C

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐ Ô TÔ 18C
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
12h30 – 13h15 LT ôtô (L Q Thống)
13h20 – 14h05 BTL-NLTTĐCĐT (N T Lĩnh)
14h10 – 14h55
15h05 – 15h50 BTL-NLTTĐCĐT (N T Lĩnh) LT ôtô (L Q Thống)
15h55 – 16h40
16h45 – 17h30