e-Learning CDOTO 18B

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐ Ô TÔ 18B
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
6h30 – 7h15
7h20 – 8h05 BTL-NLTTĐCĐT (N Đ Nhiên) BTL-NLTTĐCĐT (N Đ Nhiên)
8h10 – 8h55
9h05 – 9h50 LT ôtô (V B K Trình)
9h55 – 10h40 LT ôtô (V B K Trình)
10h45 – 11h30