e-Learning CDNOTO 19D

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐN Ô TÔ 19D
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
6h30 – 7h15
7h20 – 8h05 Cấu tạo ĐCĐT (N Q Cường) CN BDSC ôtô (D X Nhật) CN BDSC ôtô (D X Nhật)
8h10 – 8h55 Cấu tạo ĐCĐT (N Q Cường)
9h05 – 9h50
9h55 – 10h40
10h45 – 11h30