e-Learning CDNOTO 19B

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐN Ô TÔ 19B
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
12h30 – 13h15
13h20 – 14h05
14h10 – 14h55 CN BDSC ôtô (L V T Nhật)
15h05 – 15h50 Cấu tạo ĐCĐT (L T Hiếu) Cấu tạo ĐCĐT (L T Hiếu)
15h55 – 16h40
16h45 – 17h30