e-Learning CDNOTO 19A

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐN Ô TÔ 19A
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
12h30 – 13h15
13h20 – 14h05 Cấu tạo ĐCĐT (D N H Lân)
14h10 – 14h55 CN BDSC ôtô (L T Phát)
15h05 – 15h50
15h55 – 16h40 Cấu tạo ĐCĐT (D N H Lân)
16h45 – 17h30