e-Learning CDNOTO 18E

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐN Ô TÔ 18E
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
12h30 – 13h15
13h20 – 14h05 LT ôtô (N P Long) LT ôtô (N P Long) BTL-NLTTĐCĐT (C V Khoa) BTL-NLTTĐCĐT (C V Khoa)
14h10 – 14h55
15h05 – 15h50
15h55 – 16h40
16h45 – 17h30