e-Learning CDNOTO 18D

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐN Ô TÔ 18D
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
6h30 – 7h15
7h20 – 8h05 BTL-NLTTĐCĐT (N Đ Trọng)
8h10 – 8h55 BTL-NLTTĐCĐT (N Đ Trọng)
9h05 – 9h50 LT ôtô (N H Trân)
9h55 – 10h40
10h45 – 11h30 LT ôtô (N H Trân)