e-Learning CDNOTO 18C

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐN Ô TÔ 18C
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
6h30 – 7h15
7h20 – 8h05 BTL-NLTTĐCĐT (H H Đăng) BTL-NLTTĐCĐT (H H Đăng)
8h10 – 8h55 LT ôtô (N B Võ)
9h05 – 9h50
9h55 – 10h40
10h45 – 11h30 LT ôtô (N B Võ)