e-Learning CDNOTO 18B

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐN Ô TÔ 18B
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
12h30 – 13h15
13h20 – 14h05 BTL-NLTTĐCĐT (V A Dương)
14h10 – 14h55 LT ôtô (T M Tài)
15h05 – 15h50
15h55 – 16h40 BTL-NLTTĐCĐT (V A Dương) LT ôtô (T M Tài)
16h45 – 17h30