e-Learning CDNOTO 18A

LỊCH HỌC ONLINE LỚP CĐN Ô TÔ 18A
Tuần (ngày) Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 T7
12h30 – 13h15 LT ôtô (N T Vinh)
13h20 – 14h05 BTL-NLTTĐCĐT (H P Thiện) BTL-NLTTĐCĐT (H P Thiện)
14h10 – 14h55 LT ôtô (N T Vinh)
15h05 – 15h50
15h55 – 16h40
16h45 – 17h30