Điểm-NLTT Động cơ đốt trong 2-TC

Lớp CD CKDL 16A – Lần 1