Điểm-KT an toàn và môi trường CN-CĐ

Lớp 20C HK1 20-21 Lần 1

Lớp 20E HK1 20-21 Lần 1

Lớp 20E HK1 20-21 Lần 2

———————————————————————

Lớp 19E HK1 19-20 Lần 1

Lớp 19B HK1 18-19 Lần 1

Lớp 19C HK1 18-19 Lần 1