Điểm-Hệ thống điện – điện tử ô tô-TC

Lớp 18A HK2 18-19 Lần 2

******************************************

Lớp 18B HK2 18-19 Lần 2

Lớp 18B HK2 18-19 Lần 1