Điểm-Hệ thống điện – điện tử Ô tô-CĐN

Lớp 21C HK3 22-23 Lần 2

———————————————————–

Lớp 20C HK3 21-22 Lần 1

———————————————————–

Lớp 19B HK1 20-21 Lần 2

Lớp 19B HK1 20-21 Lần 1

———————————————————–

Lớp 18B HK1 19-20 Lần 1