Điểm-Hệ thống điện – điện tử ô tô-CĐ

Lớp 17A,D,F HKI 19-20 Lần 2

Lớp 17E HKI 19-20 Lần 2

Lớp 17E HKI 19-20 Lần 1