Điểm-Công nghệ BD và SC ô tô-TC

Lớp 18B HKI 19-20 lần 1