Điểm-Công nghệ BD và SC ô tô-CĐ

Khóa 17 HKP 19-20

******************************************

Lớp 17E HKI 19-20 lần 1

Lớp 18C HKI 20-21 lần 1