Điểm-Công nghệ BD và SC ô tô-CĐ

Lớp 20D HKI 22-23 lần 1