Điểm-Cấu tạo ô tô-CĐ

Khóa 17 HKHè

******************************************

Lớp 17A HKI 18-19 Lần 1

Lớp 17B HKI 18-19 Lần 1

Lớp 17E HKI 18-19

Lớp 17F HKI 18-19