Điểm-Cấu tạo ô tô-CĐ

Khóa 21 (B,C,D,E), HK3 22-23 (Lần 2) , Hạn chót : 9h, 17/02/2023

******************************************

Khóa 17 HKHè

******************************************

Lớp 17A HKI 18-19 Lần 1

Lớp 17B HKI 18-19 Lần 1

Lớp 17E HKI 18-19

Lớp 17F HKI 18-19