Điểm-Cấu tạo động cơ đốt trong-TC

Lớp 17A HKI 17-18 Lần 1