Điểm-Cấu tạo động cơ đốt trong-CĐN

Lớp 18D HKII 18-19 Lần 2

*************************************************

Lớp 18D HKII 18-19 Lần 1